לימודים אינפו לימודים אינפו
פורטל לימודים מס' 1 בישראל
www.limudim-info.co.il
מכללות | קורסים
התקשרו עכשיו למידע לימודים 03-921-3193
מידע לימודים טלפוני - מענה אנושי
לימודים  |  כתבות

אוניברסיטת חיפה עובדי הוראה במגמה לסוציולוגיה עיונית


מ.א. לעובדי הוראה במגמה לסוציולוגיה עיונית


בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
שם התואר שיירשם בתעודה: מ.א. בסוציולוגיה עיונית ]תואר קיים בחוג[.
.1 רציונל
ההתמחות בסוציולוגיה עיונית מתנהלת בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מזה שנים רבות. הסוציולוגיה
העיונית היא ליבת הכישורים של החוג, והיא גם המגמה הוותיקה ביותר.


 קהל היעד לתכנית הלימודים
המוצעת הוא עובדי הוראה, מורים מטרתנו היא לייעד לתוכנית סטודנטים חדשים לחוג, המגלים עניין
בתחום זה בתנאים המאפשרים להם לרכוש ידע מתקדם במהלך שנת שבתון. התוכנית עונה על צורך בשוק
הלימודים האקדמי, שאינו קיים באף מוסד. מורים מקבלים אחת לשבע שנים שבתון אקדמי. שכר הלימוד
למוסד בשבתון הראשון ממומן על ידי קרן המורים. חשוב מכך, למורים יש צורך בהתרעננות מקצועית
ואינטלקטואלית, בעדכון, בהחלפת סביבה עקב שחיקה מקצועית רבה, וכל זאת בתנאי לימוד ספציפיים
ובמגבלות שבתון. תחומי הידע הנדרשים על ידי עובדי ההוראה הם בליבה התיאורטית ובכשירות המקצועית
הסדירה של מורי החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, ללא צורך בהתאמות מיוחדות של תהליך ההוראה, וללא
צורך בגיוס תקנים או בהעסקת מורים מן החוץ. בנוסף, למורים תמריץ חומרי לרכוש ידע ברמת תואר שני
במדעי החברה, השג המעלה את שכרם באורח משמעותי. תואר שני בסוציולוגיה לעובדי הוראה במסגרת
המגמה העיונית מגדיל את יכולת המשיכה והמגוון של תוכנית התואר השני בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.
בהתאם למדיניות האוניברסיטה ומל'ג, אנו שמים דגש רב על חיזוק והגדלת תכנית המ.א. שלנו, תוך שמירה
על אמות מידה של מצוינות אקדמית.
.2 קהל היעד
התכנית מיועדת למורים המלמדים סוציולוגיה בבתי ספר תיכוניים במדינת ישראל, בעלי ניסיון מעשי
בהוראה, שלהם תואר ראשון בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה, המעוניינים לנצל את שנת השבתון ולהרחיב את
השכלתם הפורמלית בסוציולוגיה. יתקבלו גם מורים בעלי תואר מקביל במדעי החברה, העוסקים בהוראת
סוציולוגיה או מגדר בבתי הספר התיכוניים, המעוניינים להרחיב ולהעשיר את ידיעותיהם בתחום. קהל היעד -
כולל אפוא מנהלים ומורים המצויים בשנת שבתון או כאלה היכולים ומתחייבים להקדיש את זמנם לתוכנית
מוסמכים אינטנסיבית בתואר שני בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה.
.3 תנאי קבלה
א. בעלי תואר בוגר באחד ממדעי החברה או ההתנהגות ]בציון 28 ומעלה[ ממוסדות אקדמיים מוכרים
בארץ או בחו'ל.
ב. מועמדים העוסקים ]או בהכשרה לקראת עיסוק[ באחד ממקצועות ההוראה ]עדיפות למורים
לסוציולוגיה[.
ג. מועמדים שהשלימו את חוק לימודיהם לתואר ראשון בציון 28 ומעלה.
ד. בחינה באנגלית, כנהוג במיון לתואר שני בחוג ]ציון 06 ומעלה[.
i . מיון המועמדים ייערך על סמך חישוב ממוצע ציוני התואר הראשון והבחינה באנגלית
]מועמדים מסוימים יוזמנו לראיונות אישיים, על פי שיקול דעתו של ראש התכנית[.
.4 תכנית הלימודים
תכנית הלימודים המוצעת תכשיר את הלומדים בה ]מורים[ לעסוק באופן מקצועי בתיאוריה סוציולוגית,
בעדכון בשיטות מחקר, הגברת יכולת הקריאה המקצועית, בדיון בנושאי מפתח בעיסוק המחקרי הסוציולוגי
בארץ ובעולם.
התכנית תציע לתלמידים קורסים ייעודיים, בחלוקה שוויונית על פני שלושת הסמסטרים, ובהיקף כולל של 60
שש'ס. הקורסים שיוצעו לתלמידי התכנית יהיו זהים בתכנים, בהיקף ובדרישות לקורסים מדרג 4 בחוג.
תכנית הלימודים תכלול שיעורי ליבה ]חובה[, שיעורי הרחבה והעשרה, וסמינרים.
לימודי הליבה יהיו כנהוג במגמה העיונית כיום, תוך התאמות נדרשות לקהל היעד ]כנהוג בתכנית בפיתוח
ארגוני בקורסים שיטות מחקר וסטטיסטיקה ויסודות הסוציולוגיה[.
שיעורי ההרחבה וההעשרה יכללו קורסים הקשורים לסוגיות מרכזיות בחברה הישראלית. קורסי ההעשרה
הללו יקנו למורים בסיס רחב יותר ובקיאות עמוקה יותר בנושאי ליבה הנדרשים על ידי עובדי הוראה בבתי
ספר תיכוניים בתחומים מרכזיים בדיסציפלינה הסוציולוגית, כגון: מגמות דמוגרפיות בישראל, עוני ואי-
שוויון, הגירה, יחסי עדות, מגדר, החברה האזרחית ותולדות הרעיון מדיני.
ראש התכנית ויו'ר ועדת מ.א. יוכלו לאשר לתלמידים בתוכנית לבחור קורסי בחירה מכלל היצע הקורסים
בחוג. מאידך, הקורסים הייעודיים לתכנית יהיו פתוחים לכלל תלמידי החוג ]תוך מתן עדיפות לתלמידי
התכנית[ ובכך יתרמו להיצע ולגיוון של קורסי הבחירה בחוג.
.5 מבנה תכנית הלימודים
כאמור, תכנית הלימודים תהיה מובנית בשלושה סמסטרים ]חוץ תקציבית, הכרוכה בתשלום 866% שכ״ל
לתואר[. הלימודים בתכנית יהיו במסלול לימודים ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית ]מסלול ב'[. התלמידים
ידרשו להכין פרויקט גמר מחקרי או דידקטי, המסכם את הידע שרכשו. הוועדה החוגית לתואר שני רשאית
לאשר מעבר למסלול א' למעוניינים בכך, בתנאי שמבקשים עומדים בדרישות החוג המקובלות.
סה'כ ישלימו התלמידים 60 שש'ס במשך שלושה סמסטרים עוקבים, כולל סמסטר קיץ. כל סמסטר 18
שש'ס. התלמידים נדרשים להשתתף באופן מלא ופעיל בתוכנית הלימודים על כל מרכיביה, כלהל'ן:
i . :'א רטסמס
שיטות מחקר וסטטיסטיקה ]קורס זהה לקיים בתכנית לפיתוח ארגונים[ 6 שש'ס
יסודות הסוציולוגיה ]קורס זהה לקיים בתכנית לפיתוח ארגונים[ 6 שש'ס
סוגיות נבחרות בחברה הישראלית למתקדמים 6 שש'ס
הרחבה והעשרה I 6 שש'ס
סה'כ סמסטר א': 18 שש'ס
ii . סמסטר ב':
תיאוריות סוציולוגיות ל מ.א. 6 שש'ס -
הרחבה והעשרה II 6 שש'ס
הרחבה והעשרה III 6 שש'ס
הרחבה והעשרה IV 6 שש'ס
סה'כ סמסטר ב' 18 שש'ס
iii . סמסטר ג' ]קיץ[:
סמינר I 4 שש'ס
סמינר II 4 שש'ס
סמינר III 4 שש'ס
סה'כ סמסטר ג': 18 שש'ס
סה'כ שש'ס בתכנית הלימודים לתואר: 33 שש'ס
.3 תנאי סיום הלימודים
אופן חישוב הציון הסופי לתואר יחושב כדלקמן:
6 עבודות סמינריות 11%
קורסי חובה ובחירה 11%
בחינת גמר 66%
צפי: בכל שנה יתקבלו כ 66 תלמידים. -


מלא/י את פרטיך
ונחזור אליך בהקדם

מידע לימודים
תחומי לימודים
מסלולי לימודים
קורסים נוספים
ייעוץ לימודים
פרסום באתר
כל הזכויות שמורות © 2003 לימודים אינפו / אינפו ערוצי מדיה ותקשורת בע"מ        תנאי שימוש      כתוב לנו      RSS