לימודים אינפו לימודים אינפו
פורטל לימודים מס' 1 בישראל
www.limudim-info.co.il
מכללות | קורסים
התקשרו עכשיו למידע לימודים 03-921-3193
מידע לימודים טלפוני - מענה אנושי
לימודים  |  כתבות
חדשות לימודים
מכללות
מה ללמוד
הטבות לגולשי האתר
יעוץ והכוונה
מסלולי לימודים
ספרים
תחומים מובילים
תרגום ועריכה
אינפו ערוצי מדיה ותקשורת בעמ
אגודת הסטודנטים
הקו האדום ישרת אלפי סטודנטים שיסעו ברכבת הקלה ללימודים במכללות ובאוניברסיטאות
לימודי העצמה נשית - מדוע אין חוג המטפח העצמה לנשים
האקדמיה כסביבה בטוחה
כיצד בוחרים התמחות במשפטים?
באיזי שף תוכלו ללמוד בישול ממיטב השפים
הכירו את איזי גרייד – מרכז הסיוע לסטודנט
מה חשוב לבדוק לפני שלוקחים הלוואה לכל לקוחות הבנקים?
תרגול פסיכומטרי במערכת מתקדמת
בחר קטגורית לימודים בחר תחום לימודים בקטגוריה בחר איזור

תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות

תנאי השימוש באתר לימודים אינפו
ברוכים הבאים לאתר לימודים אינפו www.limudim-info.co.il.
האתר מופעל ומנוהל ע"י חברת אינפו ערוצי מדיה ותקשורת בע"מ (להלן "החברה"). האתר נותן מידע בנושא לימודים וקריירה. האתר מציע מידע בשרות זה בכפוף לתנאים הבאים. האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר הינו לצורך נוחות בלבד, והוא מתייחס, כמובן, גם לנשים. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין מפעילת האתר לבין המשתמש - לפיכך אדם שיבצע שימוש כלשהו במידע המצוי באתר ייחשב כמי שמצהיר כי קרא את תנאי השימוש באתר וכי הוא מודע ומסכים להם.

זכויות היוצרים
מלוא זכויות היוצרים באתר שייכים לאינפו ערוצי מדיה ותקשורת בע"מ - לרבות, עיצוב האתר, טקסטים, תמונות, גרפיקה ויישומי התוכנה השונים. אסור להעתיק, להפיץ מחדש, או לפרסם כל חומר הכלול באתר ללא הסכמה מראש ובכתב מחברת אינפו ערוצי מדיה ותקשורת בע"מ .

אחריות לפרסומים באתר
אינפו ערוצי מדיה ותקשורת בע"מ לא תישא באחריות לתוכן פרסומת או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר. פרסום באתר אינו מהווה המלצה מצד החברה לעשות שימוש בשירות או במידע המוצג בפרסומת. החברה לא תישא באחריות להתאמת המידע לצורכי המשתמש. כמו כן לא תישא החברה באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות או לכל נזק כספי או אחר שייגרם לצד ג' או למשתמש או לרכושו עקב שימוש או הסתמכות, במישרין או בעקיפין, במידע המצוי באתר. החברה לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג באתר ע"י המשתמש או ע"י כל צד ג', או בעקבות תקלה טכנית. המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.

קישורים
באתר קיימים קישורים לאתרים אחרים. החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל. אין החברה אחראית על כל חומר הנמצא באתרי צד ג'. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן המלצה, אישור או העדפה מצד מפעיל האתר לאותם אתרים מקושרים ולכל חומר הנכלל בהם.

מדיניות הפרטיות
השמירה על הפרטיות של המשתמשים באתרי האינטרנט של החברה, עומדת בראש סולם העדיפויות של אינפו ערוצי מדיה ותקשורת בע"מ. המידע אשר תמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר, כמתבקש מסוג השירות, ישמר במאגרי המידע של החברה אשר תעשה בו שימוש על פי הוראות הדין ובהתאם למדיניות פרטיות זו. הירשמותך לשירותים באתר מהווים את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך כמפורט להלן.

חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אודותיך לרבות פרטים מזהים, ופרטי התקשרות. אינך חייב/ת למסור את המידע אולם ללא מסירת המידע לא תהיה דרך לתת לך שירותים אלו. כחלק מנתינת השירות שהנך מבקש/ת, מעבירה אינפו ערוצי מדיה ותקשורת בע"מ את המידע אודותיך למוסדות לימוד וגופים מסחריים, בהתאם לסוג השירות אליו נרשמת והמידע המבוקש על ידך במסגרת אותו שירות. אינפו ערוצי מדיה ותקשורת בע"מ לא תהיה אחראית לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותם צדדים שלישיים בכל מידע אשר ייאסף על ידם אודותיך, ככל שייאסף, לרבות מידע אשר הועבר ו/או יועבר אליהם על ידי אחד או יותר מאתרי אינפו ערוצי מדיה ותקשורת בע"מ ו/או אשר נמסר להם ישירות על ידך. מובהר בזאת כי מדיניות הפרטיות של אינפו ערוצי מדיה ותקשורת בע"מ לא תחול על צדדים שלישיים אלו. אינפו ערוצי מדיה ותקשורת בע"מ תהיה רשאית לעשות כל שימוש במידע, הנדרש לה לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידך, ותהיה רשאית להתיר את הגישה למידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו בהתאם לסוג השירותים ו/או לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים באתר.

כמו כן תהיה רשאית אינפו ערוצי מדיה ותקשורת בע"מ לעשות שימוש במידע על מנת לפנות אליך בכל אחד מאמצעי ו/או פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידך באתר לרבות דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר על מנת להציע לך כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע נוסף אשר תסבור אינפו ערוצי מדיה ותקשורת בע"מ כי יוכל להתאים ו/או לעניין אותך בהתאם לפילוח המידע המצוי אצלה אודותיך ו/או כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע אחר בהתאם לשיקול דעתה. אינפו ערוצי מדיה ותקשורת בע"מ תהיה רשאית לפנות אליך בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה וכן להעביר את המידע לצדדים שלישיים כלשהם על מנת שיוכלו לפנות אליך ולהציע לך שירותים ו/או מוצרים נוספים כאמור.

אינפו ערוצי מדיה ותקשורת בע"מ תאפשר למשתמש לפנות ולבקש שלא לקבל הצעות לשירותים ו/או מוצרים נוספים מעבר לשירותים אליהם נרשם באתר באמצעות פניה בכתב לכתובת info@infomedia.co.il .

בנוסף לאמור לעיל, תהיה אינפו ערוצי מדיה ותקשורת בע"מ רשאית למסור מידע אישי אודותיך לצדדים שלישיים, במקרים בהם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי. וכן במידה ותהיה הפרה על ידך של תנאי השימוש באתר. ו/או שתעמוד החברה בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים בגין פעולות שנעשו על ידך באתר.

שינוי השירות והפסקתו
אינפו ערוצי מדיה ותקשורת בע"מ רשאית להפסיק בכל עת את מתן השרות, כולו או מקצתו על פי שיקול דעתה הבלעדי. אינפו ערוצי מדיה ותקשורת בע"מ תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר בלא כל צורך להודיע על כך מראש. לא תהייה למשתמש כל טענה תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. כמו כן תהיה רשאית לשנות את הוראות מדיניות הפרטיות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לרבות הוראות שעניינן שימוש במידע שמסרת.

פנייה לגורמים מסחריים:
האתר משמש כגשר תקשורת בין גולשים המתעניינים בלימודים לבין מוסדות לימודים. לצורך כך מפעיל האתר מערכת "קשר ישיר" באמצעותה יכול הגולש ליצור קשרים עם המכללות. חל איסור מוחלט לעשות שימוש במערכת זו לצרכי הצעת שירותים ופרסומים שונים למכללות, או לכל מטרה אחרת שאינה למטרת התעניינות בלימודים. השולח פניות דרך האתר שלא למטרת התעניינות בלימודים, גורם נזק כספי ותדמיתי לחברה. במידה והחלטת לפנות ולהציע מרכולתך למרות אזהרה זו, הנך מתחייב/ת בזאת לשלם לחברה מיידית סכום של 10,000 ש'ח עבור כל פנייה שנעשתה על ידך, ללא צורך בהוכחת נזק שנגרם לחברה כתוצאה מפעולה זו. החברה תשמור לעצמה את הזכות לתבוע אותך בגין נזקים שיגרמו לה בהמשך כתוצאה ממעשיך.

דין ומקום שיפוט
על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בכל דבר ועניין הנובעים משימוש באתר הוא אך ורק בבית המשפט המוסמך בפתח תקווה.

לימודים אינפו - www.limudim-info.co.ilשם מלא:
עיר:
אימייל:
טלפון:
-
לימודים אינפו בגוגל
רכבת ישראל - לוח זמנים
מחשבון קלוריות מקיף
ויזה לאירופה
מהו מיתוג עסקי נכון, מיתוג מוצר או מיתוג חברה?
ביטוח לאומי אזור אישי
סרטי גמר
רכבת קלה
אימון אישי
הכשרת מאלפי חיות
רפואה וטרינרית משלימה
לימודים אינפו
פסיכומטרי
קוסמטיקה רפואית
לימודי מחשבים
לימודי איפור
לימודי קוסמטיקה וטיפוח
תואר בהנדסה בתל אביב
לימודי קוסמטיקה, קורס איפור
מכינה קדם אקדמית בווינגייט
לימודי הנדסה תואר B.Sc. בצפון
הכשרת מטפלים
לימודי רפואה משלימה
לימודי עיצוב אופנה
מכינה ללימודי רפואה בחו''ל
פסיכומטרי
לימודי הוראה חינוך
הכשרת מאלפי כלבים
המועצה להשכלה גבוהה
אינדקס עסקים
לימודים
אינדקס לימודים
בניית אתרים

מידע לימודים
תחומי לימודים
מסלולי לימודים
קורסים נוספים
ייעוץ לימודים
פרסום באתר
כל הזכויות שמורות © 2003 לימודים אינפו / אינפו ערוצי מדיה ותקשורת בע"מ        תנאי שימוש      כתוב לנו      RSS